Ailfeddwl am y Biblinell Ieithoedd yn oes Brexit

Awdures: Lucy Jenkins
Cyhoeddwyd: 17eg Ionawr 2020

Crynodeb o’r ymchwil: Ymchwilio i’r ffactorau sy’n effeithio ar y gostyngiad yn y niferoedd sy’n dysgu iaith yn y DU a hyrwyddo modelau partneriaeth newydd ar gyfer hyrwyddo amrywiaeth ieithyddol a diwylliannol. Nod y digwyddiad yw herio’r tybiaethau sy’n sail i ddifrïo poblyddol o amlddiwylliannaeth yn y DU, sy’n cael ei chwyddo gan Brexit, ac mae’n cyfrannu at ddadleuon ar ddyfodol Ieithoedd (Modern) fel disgyblaeth a maes.

Cyllidwr: AHRC Languages Acts and Worldmaking – Medi 2019

Crynodeb o’r deilliannau:

  1. Cynhaliwyd yr uwchgynhadledd ieithoedd yng Nghaerdydd ar 27 Medi 2019. Wedi’i hariannu gan grant bach gan ‘Language Acts and Worldmaking’, consortiwm GW4 a Llwybrau at Ieithoedd Cymru, trafododd y digwyddiad hwn yr heriau sy’n wynebu ieithoedd o’r ysgol gynradd i’r brifysgol ar draws Cymru a Lloegr. Yn gynyddol, mae myfyrwyr yn dewis peidio astudio iaith, heb fod yn ymwybodol yn aml o’r hyn y byddant yn ei golli (neu byth yn dod ar draws) o ganlyniad i benderfyniad o’r fath. Mae amlieithrwydd yn rhan annatod o’n bywydau bob dydd ac yn ein galluogi i gyfathrebu, rhyngweithio a dysgu oddi wrth eraill y tu hwnt i’n cymuned ieithyddol. Mae angen yr arfer hwn o fod yn agored yn fwy nag erioed yn ystod cyfnod Brexit. Nod y digwyddiad oedd dwyn ynghyd randdeiliaid iaith allweddol sy’n ymwneud â thaith iaith myfyriwr i fyfyrio ac ystyried sut y byddem yn gallu ad-drefnu’r dirwedd iaith yn y DU er mwyn gwneud dysgu iaith yn fwy deniadol ar gyfer pobl ifanc.
  2. Darlun graffig o ganlyniadau’r Uwchgynhadledd Ieithoedd.
  3. Erthygl ar gyfer Cymdeithas Ymchwil Addysgol Prydain a ysgrifennwyd gan Gorrara, Jenkins, Jepson a Machin 2020. ‘Multilingual perspectives: preparing for language learning in the new curriculum for Wales’, The Curriculum Journal, rhifyn arbennig, ‘Re-educating the nation: the development of the new curriculum in Wales’ (Ebrill 2020). Cliciwch yma i’w weld.

 

Dilynwch @2210Lucy ar ei chyfrif Twitter.