Amdanaf fi: Tallulah

Awdur: Tallulah Machin
Cyhoeddwyd: 4 Mehefin 2021

Ymunais â’r prosiect yn gyntaf fel mentor yn ôl yn 2016 wrth wneud fy BA mewn Ffrangeg. Y flwyddyn ganlynol, wrth wneud MA mewn Astudiaethau Cyfieithu, cefais rôl ran-amser ar dîm y prosiect, yn cefnogi creu a darparu gweithdai rhyngddisgyblaethol yng Nghaerdydd a Rhydychen. Ac rwy’n dal i fod yma! Mae fy astudiaethau, yn enwedig fy MA, wedi fy helpu i ddeall rôl ieithoedd ym mywydau pawb. Rwy’n gobeithio helpu i chwalu’r camsyniadau ynghylch diwylliannau ac ieithoedd trwy helpu ein mentoriaid a’r rhai sy’n cael eu mentora i weld rôl annatod iaith ym mhopeth a wnawn.

Yn 2018, fi oedd y Cydlynydd Rhanbarthol cyntaf ar gyfer Language Horizons, yn defnyddio’r hyn roeddwn wedi’i ddysgu yng Nghymru ac yn ei roi ar waith yn Lloegr gyda’r un ethos yn gyrru ein gwaith. Wrth i’r prosiect dyfu, fe wnes i ddod yn Rheolwr Gweithrediadau, yn cefnogi ein Rheolwr Hwb a dau Gydlynydd Rhanbarthol newydd. Datblygodd fy sgiliau rheoli prosiect, ymchwilio a chreu adnoddau wrth weithio i Language Horizons. Er bod Language Horizons wedi dod i ben ym mis Mawrth 2020, arhosais gyda’r prosiect, gan symud yn ôl i Fentora ITM ac i’m rôl bresennol.

Fel Rheolwr Gweithrediadau, rwy’n helpu i gefnogi pob agwedd ar y prosiect, o gyflwyno a dylunio i strategaeth ac ymchwil. Rwyf wir yn mwynhau’r ystod o gyfrifoldebau yn fy rôl gan ei fod yn caniatáu i mi gael golwg lawn ar y prosiect i sicrhau bod pob agwedd yn gweithio gyda’i gilydd, gan sicrhau’r effeithlonrwydd a’r effeithiolrwydd gorau posibl. Rwy’n chwilio am atebion arloesol i ddirywiad dysgu iaith trwy roi cynnig ar wahanol ddulliau a defnyddio gwahanol dechnolegau. Eleni, rwyf wedi rheoli’r broses o symud ein sesiynau hyfforddi mentoriaid a mentora ar-lein. Rwyf hefyd wedi cynllunio a sicrhau ansawdd llu o adnoddau mentora i sicrhau bod ein mentoriaid, ein mentoreion a’n hathrawon yn cael y profiad gorau posibl.

Rwyf yr un mor awyddus i sicrhau bod mentoriaid, tra byddan nhw ar y prosiect, yn datblygu eu set sgiliau proffesiynol ac yn ystyried yr opsiynau gyrfa sydd ar gael iddyn nhw fel ieithyddion, ni waeth ar ba raglen radd y maen nhw. Ar ôl bod trwy’r prosiect fy hun, rwyf wedi gweld yn uniongyrchol sut mae’n trawsnewid y ffordd mae ein myfyrwyr prifysgol yn ymdrin ag ieithoedd ac yn cynnig profiadau amhrisiadwy iddyn nhw ochr yn ochr â’u hastudiaethau. Roeddwn yn awyddus i roi rhywbeth diriaethol i fentoriaid ei roi ar eu CVs. Felly, arweiniais y broses o greu achrediad dwy uned mewn eiriolaeth a mentora iaith, ac mae’r unedau’n cael eu dyfarnu gan Agored Cymru. Yn ystod blwyddyn gyntaf yr achrediad, cwblhaodd dros draean o’n mentoriaid myfyrwyr uned ochr yn ochr â’u graddau amser llawn. Roedd cael eu helpu i ddeall y methodolegau sy’n sail i’r prosiect yn wirioneddol werth chweil.

Wrth i mi adeiladu fy ngyrfa fy hun, rwy’n edrych fwyfwy tuag at gynhyrchu allbynnau ymchwil a chynnig gwasanaeth ymgynghori, yn fwyaf diweddar ar gyfer menter  SHAPE, sy’n ceisio codi proffil y gwyddorau cymdeithasol, y dyniaethau a’r celfyddydau ledled y DU.

Dilynwch @TallulahMachin ar Twitter.