Amdanaf fi: Glesni

Awdur: Glesni Owen
Cyhoeddwyd: 4ydd Mehefin 2021

Ymunais â’r prosiect fel mentor yn 2017, wrth gwblhau fy BA mewn Hanes ac Almaeneg ym mhrifysgol Caerdydd. Mwynheais fy amser gymaint fel i mi barhau fel mentor yn ystod fy Ngradd Meistr mewn Hanes Canoloesol ym Mhrifysgol Caerdydd y flwyddyn flaenorol. Yn ystod haf 2019, cefais y cyfle i fod yn intern gyda’r prosiect, a phan ddaeth y cyfle i mi ymuno â’r prosiect yn llawn amser, fe neidiais ar y cyfle! Es I yn syth o gwblhau fy Nhraethawd Hir ar gyfer fy ngradd Meistr i weithio gyda’r prosiect.

Ers mis Medi 2019, rwyf yn gweithio fel Cydlynydd Prosiect ac yn mwynhau pob munud. Yn ystod yr pandemig Covid-19, helpais i greu prosiect trawsnewid trochi cwbl ddigidol ar gyfer disgyblion blwyddyn 11-13 pan gaewyd ysgolion ledled y DU. Crëwyd y prosiect hwn gyda’r nod o ddatblygu profiad cadarnhaol o ddysgu digidol, yn ogystal ag ehangu gwybodaeth disgyblion am y cyfleoedd sydd ar gael mewn addysg uwch o ran dewisiadau graddau.

Cefais fy nwyn fynnu’n ddwyieithog, gan ddefnyddio’r Gymraeg gyda ffrindiau, teulu, ac yn yr ysgol. Golygai hyn fy mod yn frwdfrydig dros ddod â phob iaith at ei gilydd a pheidio creu hierarchaeth iaith. Mae hyrwyddo pwysigrwydd pob iaith yn gyfartal o fewn y sector addysg yn hynod o bwysig i mi. Mae pob iaith yn werthfawr ynddynt eu hunain a gobeithiaf y bydd ein dysgwyr a’n mentoriaid yn dod i ddeall hyn yn ystod eu hamser gyda’r prosiect.

Y flwyddyn yma, edrychaf ymlaen at weithio gydag ein hysgolion a’r mentoriaid eto, ac i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o ieithyddion. Ar ôl y pandemig Covid-19 a’i effaith ar addysgu, mae’n fwy pwysig nawr nac erioed ein bod yn cefnogi ein dysgwyr ar eu taith iaith, eu helpu i ddarganfod eu cymhelliant cynhenid dros ddewis iaith. Gobeithiwn y gwneith hyn ysbrydoli dysgwyr i sylweddoli bod ieithoedd yn bodoli ym mhobman!

Dilynwch @glesnihaf2 on Twitter.