Mae Dysgu Ieithoedd yn Agor Drysau i Fydoedd Eraill: Mae’r Cof yn Gweithredu drwy Dechnolegau Digidol

admin

Awdures: Lucy Jenkins
Cyhoeddwyd: 10ed Ebrill 2019

Crynodeb o’r ymchwil: Deall perthnasedd Digi-Ieithoedd a methodolegau mentora a weithredir gan Mentora ITM yng Nghymru ar gyfer cymunedau ieithoedd ehangach ac, yn anad dim, mewn gwledydd partner Ewropeaidd.

Cyllidwr: AHRC Languages Acts and Worldmaking – Tachwedd 2018

Crynodeb o’r deilliannau:

 1. Cyflwyno prosiectau allgymorth yn y Grŵp Seneddol Trawsbleidiol (APPG) ar gyfer Ieithoedd Modern ym mis Hydref 2018. Roedd y digwyddiad hwn yn cynnwys mentoriaid, mentoreion blaenorol ac athrawon a oedd yn rhan o’r prosiect ledled Cymru.
 2. Cyfarfodydd â chydweithwyr Ewropeaidd yng Nghanolfan Addysg Uwch Cymru (WHEB) ym mis Tachwedd 2018, a arweiniodd at bartneriaeth rhwng Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Caerdydd a Llywodraeth Ranbarthol Castilla y León. Arweiniodd hyn at recriwtio a hyfforddi wyth myfyriwr israddedig blwyddyn olaf i fentora yn Sbaen fel rhan o fodiwl blwyddyn olaf, y Modiwl Addysgu Myfyrwyr. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth
 3. Gwahoddiad i fynychu digwyddiad dathlu Dydd Gŵyl Dewi Llywodraeth Cymru ym Mrwsel (Mawrth 2019) gyda Phrif Weinidog Cymru. Yn bresennol roedd cynrychiolwyr o brosiect Mentora ITM, Prosiect Mentora Ffiseg, ynghyd â myfyrwyr a oedd ynghlwm wrth Brosiectau Castilla y León a Language Horizons. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

 Dilynwch @2210Lucy ar ei chyfrif Twitter.


Gwerthuso Effeithiolrwydd E-fentora fel Adnodd Ieithoedd Digidol ar gyfer Dysgu Ieithoedd Tramor yng Nghymru

admin

Awdures: Lucy Jenkins
Cyhoeddwyd: 27ain Ionawr 2019

Crynodeb o’r ymchwil: Gwerthusiad o Digi-Ieithoedd, profiad ar-lein sy’n annog ei ddefnyddwyr, dysgwyr Blwyddyn 8 neu 9, i ymgysylltu â chwestiynau sy’n herio canfyddiadau un iaith ac un ddiwylliant. Mae’r profiad hwn yn defnyddio dull mentora cyfunol, fel gweithgaredd ar-lein ac wyneb yn wyneb, a chafodd ei ddatblygu gan Mentora ITM yn 2017.

Funder Cyllidwr: Menter Ymchwil Byd Agored yr AHRC-Multilingualism: Empowering Individuals, Transforming Societies (MEITS)– Ionawr 2018

Crynodeb o’r deilliannau:

 1. Ffilm tair munud ar gyfer amgueddfa dros dro OWRI, a lansiwyd ar ddiwedd 2019. Cliciwch yma i weld.
 2. Adroddiad polisi gan Gorrara, Jenkins a Mosley: ‘Modern Languages and Mentoring:  Supporting Digital Learning across Language Communities in Wales’. Cyhoeddwyd hwn ar wefan MEITS ac fe’i cynigiwyd i Lywodraeth Cymru. Cliciwch yma i weld.
 3. Papur polisi gan Gorrara, Jenkins a Mosley: ‘Modern languages and mentoring: Lessons from digital learning in Wales’, a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Languages, Society and Policy. Cliciwch yma i weld.
 4. Gweithdy ar gyfer rhanddeiliaid ynglŷn â deilliannau cylch cyntaf Digi-Ieithoedd ym mis Mai 2018 gyda Llywodraeth Cymru a’r Adran Addysg (Lloegr) yn bresennol.  Arweiniodd hyn at drafodaethau ynghylch sut y gallai’r Adran Addysg geisio ariannu prosiect tebyg yn Lloegr i gefnogi eu huchelgais i gael 75% o fyfyrwyr yn astudio ITM ar gyfer TGAU erbyn 2022 a 90% erbyn 2025. Yn ddiweddarach, enillodd Mentora ITM gontract gwerth £100,000 i dreialu’r cynllun Language Horizons ym mis Tachwedd 2018, cyn ehangu’r rhaglen yn 2019-2020. Cliciwch yma i weld.

 

Dilynwch @2210Lucy ar ei chyfrif Twitter.


Sbrint Ysgrifennu Ieithoedd Digidol

admin

Awdures: Lucy Jenkins
Cyhoeddwyd: 13eg Awst 2019.

Crynodeb o’r ymchwil: Mae’r sbrint ysgrifennu tiwtorial Ieithoedd Modern Digidol yn ddigwyddiad ffisegol a rhithwir sydd wedi’i gynllunio i greu amrywiaeth o adnoddau addysgol agored sy’n dangos y defnydd beirniadol a chymhwysol o offer a dulliau digidol ar gyfer athrawon, dysgwyr ac ymchwilwyr sydd â diddordeb mewn diwylliannau ac ieithoedd modern. Arweinir y fenter hon gan y llinyn ‘Digital Mediations’ o’r brosiect Language Acts and Worldmaking, sy’n archwilio rhyngweithiadau a thensiynau rhwng diwylliant digidol ac ymchwil Ieithoedd Modern (IM). Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Cyllidwr: Menter Ymchwil Byd Agored yr AHRC Multilingualism: Empowering Individuals,  Transforming Societies (MEITS) – Gorffennaf 2019

Crynodeb o’r deilliannau:

 1. Jenkins, L. 2020. Rhagair. ‘Special Collection Critical Digital Pedagogies in Modern Languages – a Tutorial’. Modern Languages Open. Cliciwch yma i’w weld.

 

Dilynwch @2210Lucy ar ei chyfrif Twitter.


Ieithoedd Corfforol: Darlunio eich Hunan Amlieithog

admin

Awdures: Lucy Jenkins
Cyhoeddwyd: 5ed Rhagfyr 2019

Crynodeb o’r ymchwil: Roedd y digwyddiad yma wedi adeiladu ar waith prosiect Mentora ITM er mwyn archwilio thema’r hunan amlieithog. Roedd yn cynnwys gweithdy ar gyfer disgyblion a oedd yn cynnwys gweithgareddau oedd yn canolbwyntio ar archwilio’r berthynas rhwng hunaniaeth ac iaith.Hefyd, defnyddiwyd dulliau ymchwil creadigol ar gyfer ymchwilio i sut mae disgyblion yn ystyried eu hunain amlieithog. Daeth y digwyddiad i ben gyda thrafodaeth bord gron yn cynnwys athrawon sydd wedi cymryd rhan yn y prosiect ers dwy flynedd neu fwy er mwyn archwilio’r effaith ehangach y mae’r prosiect wedi’i chael ar gorff a diwylliant yr ysgol.

Cyllidwr: Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol – Mehefin 2019

Crynodeb o’r deilliannau:

 1. Gweithdy gydag Ysgol Uwchradd Willows. Mae canfyddiadau’r gweithdy hwn ynglŷn â sut mae disgyblion yn dychmygu eu hunain fel ieithyddion wedi cael eu bwydo i mewn i erthygl BERA (British Educational Research Association) gan Gorrara, Jenkins, Jepson, a Machin 2020. ‘Multilingual perspectives: preparing for language learning in the new curriculum for Wales’, The Curriculum Journal, rhifyn arbennig, ‘Re-educating the nation: the development of the new curriculum in Wales’ (Ebrill 2020). Cliciwch yma i’w weld.
 2. Gweithdy gydag athrawon o ysgolion uwchradd sydd wedi ymgysylltu â Mentora ITM am ddwy flynedd neu fwy. Defnyddiwyd canlyniadau’r gweithdy hwn fel tystiolaeth ar gyfer y gwerthusiad allanol a gynhaliwyd yn 2019, er mwyn gwerthuso effaith y prosiect ar ddiwylliannau ehangach ysgolion a dulliau o ymdrin ag ieithoedd, pan fydd ysgol wedi cymryd rhan dros gyfnod estynedig o amser.

Dilynwch @2210Lucy ar ei chyfrif Twitter.


Ailfeddwl am y Biblinell Ieithoedd yn oes Brexit

admin

Awdures: Lucy Jenkins
Cyhoeddwyd: 17eg Ionawr 2020

Crynodeb o’r ymchwil: Ymchwilio i’r ffactorau sy’n effeithio ar y gostyngiad yn y niferoedd sy’n dysgu iaith yn y DU a hyrwyddo modelau partneriaeth newydd ar gyfer hyrwyddo amrywiaeth ieithyddol a diwylliannol. Nod y digwyddiad yw herio’r tybiaethau sy’n sail i ddifrïo poblyddol o amlddiwylliannaeth yn y DU, sy’n cael ei chwyddo gan Brexit, ac mae’n cyfrannu at ddadleuon ar ddyfodol Ieithoedd (Modern) fel disgyblaeth a maes.

Cyllidwr: AHRC Languages Acts and Worldmaking – Medi 2019

Crynodeb o’r deilliannau:

 1. Cynhaliwyd yr uwchgynhadledd ieithoedd yng Nghaerdydd ar 27 Medi 2019. Wedi’i hariannu gan grant bach gan ‘Language Acts and Worldmaking’, consortiwm GW4 a Llwybrau at Ieithoedd Cymru, trafododd y digwyddiad hwn yr heriau sy’n wynebu ieithoedd o’r ysgol gynradd i’r brifysgol ar draws Cymru a Lloegr. Yn gynyddol, mae myfyrwyr yn dewis peidio astudio iaith, heb fod yn ymwybodol yn aml o’r hyn y byddant yn ei golli (neu byth yn dod ar draws) o ganlyniad i benderfyniad o’r fath. Mae amlieithrwydd yn rhan annatod o’n bywydau bob dydd ac yn ein galluogi i gyfathrebu, rhyngweithio a dysgu oddi wrth eraill y tu hwnt i’n cymuned ieithyddol. Mae angen yr arfer hwn o fod yn agored yn fwy nag erioed yn ystod cyfnod Brexit. Nod y digwyddiad oedd dwyn ynghyd randdeiliaid iaith allweddol sy’n ymwneud â thaith iaith myfyriwr i fyfyrio ac ystyried sut y byddem yn gallu ad-drefnu’r dirwedd iaith yn y DU er mwyn gwneud dysgu iaith yn fwy deniadol ar gyfer pobl ifanc.
 2. Darlun graffig o ganlyniadau’r Uwchgynhadledd Ieithoedd.
 3. Erthygl ar gyfer Cymdeithas Ymchwil Addysgol Prydain a ysgrifennwyd gan Gorrara, Jenkins, Jepson a Machin 2020. ‘Multilingual perspectives: preparing for language learning in the new curriculum for Wales’, The Curriculum Journal, rhifyn arbennig, ‘Re-educating the nation: the development of the new curriculum in Wales’ (Ebrill 2020). Cliciwch yma i’w weld.

 

Dilynwch @2210Lucy ar ei chyfrif Twitter.


Pobl Communications: Menter y Gwyddorau Cymdeithasol

admin

Awdur: Lucy Jenkins
Cyhoeddwyd: 15 Mai 2021

Crynodeb o’r ymchwil: Ymchwilio i’r posibilrwydd o ddatblygu menter fasnachol o’r ymchwil a gynhaliwyd gan brosiect Mentora ITM er mwyn tyfu a datblygu ei weithgareddau. Mae’r gweithgaredd hwn yn ategu ac yn cysylltu’n uniongyrchol â’r gwaith sy’n cael ei wneud i ystyried y llwybrau masnachol ar gyfer y prosiect trwy Raglen ASPECT ARC (Masnacheiddio Ymchwil Aspect). Mae hwn yn sbardunwr mawreddog a’r cyntaf o’i fath ar gyfer y gwyddorau cymdeithasol. Mae’n cynnig hyfforddiant a chefnogaeth hanfodol i ymchwilwyr i helpu i hwyluso dilyniant syniadau arloesol hyd at drosi a chreu menter.  Gallwch ddarllen rhagor am hyn yma.

Ar hyn o bryd mae Mentora ITM yn chwilio am ffyrdd i gynnal a graddio ei weithgaredd er mwyn caniatáu iddo gyflawni ei weithgareddau ysbrydoledig mewn sawl cyd-destun a chydag amrywiaeth o bartneriaid. Mae hyn yn dilyn ei lwyddiant yn datblygu sawl menter arall fel Language Horizons a’r bartneriaeth â Castilla y Le .

Ariannwr: Cyfrif Cyflymu Effaith ESRC Prifysgol Caerdydd – Ebrill 2021

Crynodeb o’r deilliannau:

 1. Datblygu Pobl Communications, hunaniaeth brand newydd sbon i’r fenter. Bydd y brand newydd ar gael yn fuan.

 

 1. Comisiynu Oxentia i gynnal ymchwil i’r farchnad i ganfod cwmpas y farchnad ar gyfer gweithgareddau’r fenter. Mae hyn yn cynnwys edrych ymhellach ar sector addysg y DU, y sector addysg fyd-eang ac ar y sector hyfforddiant corfforaethol. Bydd canfyddiadau’r adroddiad hwn ar gael yn fuan.

 

 

Dilynwch @2210Lucy ar Twitter.

 


Amdanaf fi: Lucy

Amdanaf fi: Lucy

Awdur: Lucy Jenkins
Cyhoeddwyd: 4 Mehefin 2021

Ymunais â Mentora ITM ar ddiwedd 2017, ar ôl cael fy ysbrydoli gan y genhadaeth sy’n sail i’r prosiect yma ac oherwydd fy mod yn dymuno cefnogi pob person ifanc i weld pwysigrwydd canolog ieithoedd a diwylliannau i bopeth rydyn ni’n ei wneud. Rwy’n dal i gael fy ysbrydoli bob dydd gan ein pobl ifanc, ein myfyrwyr prifysgol, fy nghydweithwyr, a’r posibiliadau ar gyfer ieithoedd yma yng Nghymru.

Fe wnes i raddio o Brifysgol Caerdydd ar ôl gwneud BA mewn Llenyddiaeth Saesneg ac Eidaleg a Gradd Meistr mewn Astudiaethau Ewropeaidd. Ar ôl cwblhau fy Ngradd Meistr, ymunais â Chwmni Buddiannau Cymunedol yn ne-orllewin Cymru a oedd yn defnyddio cerddoriaeth a thechnoleg i geisio ail-ennyn diddordeb pobl mewn dysgu, hyfforddi a gwaith. Trwy fy ngwaith, bûm yn gweithio gyda phobl ifanc ag anableddau corfforol a meddyliol, gyda throseddwyr ifanc, gyda phobl ifanc mewn Unedau Cyfeirio Disgyblion, gofalwyr ifanc ac oedolion a oedd yn cael trafferth gyda diweithdra tymor hir, i grybwyll rhai yn unig. Roedd cyflwyno gweithdai, datblygu cwricwlwm ac offer newydd i ennyn diddordeb y bobl hyn, ynghyd â chyflawni achrediadau, yn gwneud i mi feddwl eto am rôl ieithoedd a diwylliannau, a’u rôl ganolog wrth ddatblygu cydlyniant cymdeithasol, hyder personol ac fel sbardun ar gyfer dyheadau. Roeddwn i’n gwybod bod angen i mi ‘fynd yn ôl’ at ieithoedd ac ar ôl blwyddyn neu ddwy yn mireinio fy sgiliau ymgysylltu, cyflwyno a rheoli partneriaethau, cefais fy mhenodi’n Gyfarwyddwr Prosiect Mentora ITM.

Rwyf wedi arwain y gwaith o ddatblygu gweithgareddau gwahanol, gan gynnwys, yn fwyaf diweddar, trawsnewid y prosiect i fod yn rhaglen gwbl ddigidol. Rwyf hefyd wedi arwain y broses o ehangu’r prosiect i gynnwys gweithio gyda dros hanner yr ysgolion uwchradd yng Nghymru, a datblygu ffrydiau prosiect sy’n targedu dysgwyr ôl-16 a chreu adnoddau athrawon. Rwyf hefyd wedi arwain y gwaith o ddatblygu partneriaeth â rhanbarth Castilla y León yn Sbaen, gan addasu ein model i edrych ar sut i gefnogi ei chyd-destun ieithyddol.

Gan fy mod i wir yn credu yn y prosiect ac am fod gennyf lawer o dystiolaeth i gefnogi ei effeithiolrwydd, datblygais chwaer brosiect, Language Horizons, yn 2018 a dderbyniodd arian gan yr Adran Addysg yn Lloegr. Arweiniais y prosiect hwn nes iddo ddod i ben yn 2020, yn dilyn pandemig COVID-19. Roedd Language Horizons yn brofiad mentora cyfunol hynod lwyddiannus a oedd yn cynnwys datblygu partneriaeth rhwng Prifysgol Sheffield Hallam, Prifysgol Sheffield, Prifysgol Warwick a Phrifysgol Coventry. Trwy’r prosiect hwn, cefais brofiad helaeth mewn dylunio a chreu profiadau ar-lein yn ogystal â dod i ddeall fframweithiau profi a gwerthuso defnyddwyr yn well. Dysgais hefyd fy mod i wir yn mwynhau gweithio ar y rhyngwyneb rhwng profiadau wyneb yn wyneb ac ar-lein.

Rwyf hefyd wedi cael y pleser o gefnogi sawl grant ymchwil sy’n gysylltiedig â’r prosiect, popeth o ganfod ffynonellau cyllid posibl, i gyflawni yn unol â’n hallbynnau. Rwyf hefyd wedi cyhoeddi ar faterion yn ymwneud ag addysg ieithoedd, ieithoedd yng Nghymru a mentora fel dull i gynyddu cymhelliant dysgwyr. Rwyf wir yn mwynhau cyflwyno ein hymgysylltiad a’n hymchwil mewn digwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol, a hynny fel siaradwr gwadd a phrif siaradwr dros y pedair blynedd diwethaf.

Yn fwyaf diweddar, rwyf wedi bod yn rhan o raglen fawreddog o’r enw ASPECT sy’n cefnogi prifysgolion i ddatblygu eu hymchwil gwyddorau cymdeithasol yn gynigion busnes hyfyw. Fel rhan o’r rhaglen rwyf wedi dysgu sgiliau busnes newydd a fydd yn caniatáu i ni dyfu a datblygu’r prosiect er mwyn cyrraedd mwy a mwy o bobl ifanc. Cymerwch gip ar y blog hwn neu mae rhagor o wybodaeth am y rhaglen hyfforddi yma.  Yn ein hachos ni, mae hyn er mwyn sicrhau y gallwn ddal ati i gyflwyno ein prosiect a chyflwyno mwy o’r prosiect mewn mwy o leoedd, sydd ynddo’i hun yn obaith hynod gyffrous.

Y tu hwnt i’m rôl yng Nghaerdydd a Mentora ITM, yn ddiweddar cefais fy nghyflogi fel Ymgynghorydd Addysg gan Ysgol Economeg Llundain i ddatblygu rhaglen i ysgolion i gefnogi menter SHAPE yr Academi Brydeinig, sy’n ceisio cynyddu amlygrwydd y gwyddorau cymdeithasol, y dyniaethau a’r pynciau celfyddydol ar draws y gymdeithas. Mae’r prosiect hwn yn dilyn dull pedair cenedl wrth ddelio â’r anawsterau y mae pynciau SHAPE yn eu hwynebu ac mae’n bwriadu dod o hyd i ffyrdd newydd o ennyn diddordeb pobl ifanc yng ngwerth y pynciau hyn. Rydyn ni’n datblygu adnoddau i ddysgwyr a hyfforddiant i athrawon i gefnogi’r uchelgais hon.

I mi, gweithio ar draws addysg i dorri ar draws a herio safbwyntiau yw rhan orau fy swydd. Wrth i ni geisio ailffurfio ein byd wrth i ni ddod allan o bandemig Covid-19, does dim modd anwybyddu rôl ganolog ieithoedd a chyfathrebu. Byddwn ni yno yn atgoffa’r byd o’u pwysigrwydd – mae hynny’n sicr!

Dilynwch @2210Lucy ar Twitter.


Amdanaf fi: Glesni

Amdanaf fi: Glesni

Awdur: Glesni Owen
Cyhoeddwyd: 4ydd Mehefin 2021

Ymunais â’r prosiect fel mentor yn 2017, wrth gwblhau fy BA mewn Hanes ac Almaeneg ym mhrifysgol Caerdydd. Mwynheais fy amser gymaint fel i mi barhau fel mentor yn ystod fy Ngradd Meistr mewn Hanes Canoloesol ym Mhrifysgol Caerdydd y flwyddyn flaenorol. Yn ystod haf 2019, cefais y cyfle i fod yn intern gyda’r prosiect, a phan ddaeth y cyfle i mi ymuno â’r prosiect yn llawn amser, fe neidiais ar y cyfle! Es I yn syth o gwblhau fy Nhraethawd Hir ar gyfer fy ngradd Meistr i weithio gyda’r prosiect.

Ers mis Medi 2019, rwyf yn gweithio fel Cydlynydd Prosiect ac yn mwynhau pob munud. Yn ystod yr pandemig Covid-19, helpais i greu prosiect trawsnewid trochi cwbl ddigidol ar gyfer disgyblion blwyddyn 11-13 pan gaewyd ysgolion ledled y DU. Crëwyd y prosiect hwn gyda’r nod o ddatblygu profiad cadarnhaol o ddysgu digidol, yn ogystal ag ehangu gwybodaeth disgyblion am y cyfleoedd sydd ar gael mewn addysg uwch o ran dewisiadau graddau.

Cefais fy nwyn fynnu’n ddwyieithog, gan ddefnyddio’r Gymraeg gyda ffrindiau, teulu, ac yn yr ysgol. Golygai hyn fy mod yn frwdfrydig dros ddod â phob iaith at ei gilydd a pheidio creu hierarchaeth iaith. Mae hyrwyddo pwysigrwydd pob iaith yn gyfartal o fewn y sector addysg yn hynod o bwysig i mi. Mae pob iaith yn werthfawr ynddynt eu hunain a gobeithiaf y bydd ein dysgwyr a’n mentoriaid yn dod i ddeall hyn yn ystod eu hamser gyda’r prosiect.

Y flwyddyn yma, edrychaf ymlaen at weithio gydag ein hysgolion a’r mentoriaid eto, ac i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o ieithyddion. Ar ôl y pandemig Covid-19 a’i effaith ar addysgu, mae’n fwy pwysig nawr nac erioed ein bod yn cefnogi ein dysgwyr ar eu taith iaith, eu helpu i ddarganfod eu cymhelliant cynhenid dros ddewis iaith. Gobeithiwn y gwneith hyn ysbrydoli dysgwyr i sylweddoli bod ieithoedd yn bodoli ym mhobman!

Dilynwch @glesnihaf2 on Twitter.


Amdanaf fi: Becky

Amdanaf fi: Becky

Awdur: Becky Beckley
Cyhoeddwyd: 4 Mehefin 2021

Ymunais â’r tîm yn Ionawr 2020, yn wreiddiol i ddatblygu prosiect Language Horizons yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr. Graddiais gyda BA Anrhydedd yn Eidaleg a Sbaeneg a wnes i gwblhau Diploma Ôl-raddedig mewn Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd ym mhrifysgol Caerfaddon. Yna, bu imi gwblhau cwrs TAR uwchradd yn UWIC cyn mynd ati i addysgu Sbaeneg a Ffrangeg mewn ysgol uwchradd gyfrwng Gymraeg am dros 12 mlynedd. Ers ymuno â’r tîm, rydw i wedi bod wrth fy modd yn helpu cynyddu’r niferoedd sy’n astudio ieithoedd TGAU yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr, gwireddu’r rhaglen ôl-16 cwbl ddigidol ar gyfer dysgwyr blynyddoedd 11-13 yn ystod pandemig COVID-19, yn ogystal â pharatoi adnoddau digidol ar gyfer athrawon sydd nid yn unig yn hybu ethos Mentora ITM ond hefyd yn cynorthwyo ysgolion wrth iddynt drawsnewid i’r Cwricwlwm i Gymru. Rwy’n awyddus iawn i weithio gyda mentoriaid ac ysgolion yng Nghymru yn rhan o gylch mentora 2021-22 i ennyn brwdfrydedd dysgwyr tuag at ieithoedd sydd, heb os nac oni bai, wedi cael ei effeithio gan y pandemig. Rydw i hefyd yn ysu am gael cychwyn ar baratoi adnoddau digidol cyffrous ar gyfer dysgwyr blwyddyn 7 eleni – yn fy marn i mae gan bawb y potensial i garu ieithoedd, ond yr her yw darganfod yr hyn sy’n mynd i sbarduno rhywun i ddechrau ar ei daith i ddysgu iaith.

Dilynwch @k_beckley ar Twitter.


Language Horizons

Language Horizons.

Awdur: Lucy Jenkins
Cyhoeddwyd: 10 Medi 2020

Roedd Language Horizons (LH) yn brosiect uchelgeisiol ac arloesol a oedd yn harneisio grym mentora i ysbrydoli chwilfrydedd tuag at ieithoedd a diwylliannau ymhlith dysgwyr 12-14 oed (blwyddyn 8 a blwyddyn 9). Y nod allweddol oedd trosi’r hedyn hwnnw o chwilfrydedd a brwdfrydedd yn awydd i astudio ieithoedd ar lefel TGAU. Mae’r syniad ar gyfer y prosiect yn seiliedig ar y prosiect Mentora ITM hynod lwyddiannus sydd wedi bod ar waith yng Nghymru ers 2015.
Adran Addysg Lloegr oedd yn ariannu Language Horizons gyda Phrifysgol Caerdydd yn ei arwain, ar ôl cyflwyno cynigion llwyddiannus mewn dwy rownd dendro gystadleuol (2018 a 2019). Nod craidd y prosiect oedd cynyddu nifer y dysgwyr sy’n astudio ieithoedd ar gyfer TGAU yn Lloegr, a chafodd y dasg o ddylunio, gweithredu a gwerthuso llwyddiant prosiect mentora cyfunol ar gyfer cyd-destun newydd.

Cenhadaeth a Gweledigaeth

Ceisiodd y prosiect gyflawni ei nodau trwy wneud y canlynol:

 • tynnu sylw at fanteision dysgu iaith ar lefel TGAU, Safon Uwch a gradd.
 • codi disgwyliadau, gwella cymhelliant a chryfhau dyfalbarhad a gwytnwch personol y dysgwyr sy’n astudio ieithoedd.
 • creu cysylltiadau cynaliadwy rhwng adrannau ieithoedd modern addysg uwch ac ysgolion uwchradd partner.
 • cynnig profiadau a chyfleoedd ystafell ddosbarth i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig iaith, gyda’r bwriad o annog nifer fwy i ystyried addysgu ac addysg, ac i ddefnyddio modelau rôl cyfoedion agos i ysbrydoli dysgwyr.
 • ehangu gorwelion a dyheadau dysgwyr trwy dynnu sylw at y cyfleoedd o ran lles, gyrfa a symudedd sydd ar gael i’r rheini sydd â sgiliau iaith.

 

Nid oedd Language Horizons yn targedu dysgwyr a oedd yn astudio iaith benodol ond yn hytrach roedd yn annog dysgwyr i fod yn chwilfrydig ynghylch pob iaith a diwylliant. Roedd yn gofyn i ddysgwyr herio a chwestiynu eu safbwyntiau a’u tybiaethau ynghylch eraill trwy ddilysu ymdeimlad o luosogrwydd ac amlieithrwydd yn yr unigolyn ac yn y gymdeithas. Roedd yn cymeradwyo’r syniad bod pawb yn rhan o gymuned fyd-eang gan nad yw unrhyw gymdeithas yn uniaith nac yn un-ddiwylliannol. Roedd yn ystyried y syniad o hunaniaeth sefydlog fel problem ac yn annog barn bod cael eich dylanwadu gan eraill, gan ieithoedd eraill a diwylliannau eraill yn rhywbeth a oedd yn ychwanegu yn hytrach na’n tynnu. Yn y pen draw, dangosodd fod byd-ehangder yn feddylfryd, yn agwedd ac yn ddull o feddwl, felly nid yw’n dibynnu ar symudedd gwirioneddol ac felly mae’n agored i bawb, ni waeth pa iaith y maent yn ei dysgu na pha mor rhugl ydynt. Trwy ymdrin ag ieithoedd modern fel hyn, nod y prosiect oedd rhoi cyfrwng i ddysgwyr dros ddysgu iaith a’u hymdeimlad o bwy ydynt trwy greu cymhelliant cynhenid i ddysgu iaith.

Gweithredu

Dim ond gyda dysgwyr a oedd wedi nodi eu bod yn ansicr ynghylch parhau i astudio ieithoedd modern ar ôl Cyfnod Allweddol 3 yr oedd y prosiect yn gweithio. Defnyddiodd Language Horizons fethodoleg fentora i greu perthynas a oedd yn canolbwyntio ar y dysgwr a oedd yn cynnig lle ar gyfer holi cwestiynau ac archwilio er mwyn magu hyder a chyfeirio at gyfleoedd ar gyfer dysgu. Mae mentora yn arfer gwahanol i addysgu, gyda’r mentor yn chwarae rôl unigryw ym mywyd y dysgwr. Nod y mentor yw helpu mentoreion i ffurfio eu barn eu hunain, datblygu safbwyntiau gwahanol, a datblygu fel unigolyn. Cynhaliwyd y mentora hwn wyneb yn wyneb ac ar-lein trwy lwyfan digidol pwrpasol gyda galluoedd sgwrsio parod. Dyluniodd a datblygodd tîm y prosiect adnoddau ar-lein yn ogystal â chreu’r ysgogiad ar gyfer y sesiynau ar-lein a’r rhyngweithio. Hyfforddwyd mentoriaid i gyflwyno’r gweithgareddau wyneb yn wyneb ac ar-lein.
Cynhaliwyd Language Horizons rhwng 2018 a 2020, a llwyddodd i gyflwyno mentora am ddwy flynedd lawn. Sefydlodd Language Horizons bartneriaeth rhwng Prifysgol Sheffield a Phrifysgol Sheffield Hallam yn ystod cam cyntaf y prosiect (2018-2019). Yn y cyfnod dilynol mwy (2019-2020), ehangodd i gynnwys Prifysgol Warwick a Phrifysgol Coventry.

Deilliannau

Roedd y prosiect yn gweithio gyda deg ysgol leol a dau gant o ddysgwyr yn ystod ei gam cyntaf, ac roedd yn canolbwyntio ar ardal De Swydd Efrog. Roedd pob un o’r ddau gant o ddysgwyr a gymerodd ran yn ystod y cam hwn wedi penderfynu peidio ag astudio ieithoedd yn flaenorol. Dangosodd gwerthusiad allanol fod cymryd rhan yn y sesiynau mentora wedi arwain at 53% o ddysgwyr yn newid eu meddwl ac yn dewis TGAU iaith. Penderfynodd yr Adran Addysg ail-ariannu’r prosiect, yn sgil llwyddiant y prosiect peilot, er mwyn ymestyn ei gyrhaeddiad yn Ne Swydd Efrog ac i sefydlu canolfan newydd yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr. Roedd hyn yn nodi dechrau Cam 2.

Roedd Cam 2 Language Horizons yn bartneriaeth rhwng pedair prifysgol yn Lloegr, o dan arweiniad Prifysgol Caerdydd, Cymru. Hyfforddwyd myfyrwyr o Brifysgol Sheffield, Prifysgol Sheffield Hallam, Prifysgol Warwick, a Phrifysgol Coventry i gyflwyno sesiynau mentora mewn dau ranbarth yn Lloegr. Yn ystod Cam 2, bu cyfanswm o 70 o fentoriaid yn mentora mewn 38 o ysgolion ar draws y ddwy ganolfan. Roedd gwerthusiad allanol yn ystod ail flwyddyn y prosiect wedi canfod bod 56% o’r dysgwyr a gymerodd ran yn y rhaglen bum wythnos wedi mynd ymlaen i astudio ieithoedd modern ar gyfer TGAU, er gwaethaf eu hansicrwydd blaenorol. Mae hyn yn cymharu â’r nifer cyfartalog o 46%  ledled Lloegr ac er gwaethaf y cymhlethdodau a ddaeth yn sgil Covid-19.

Yn anffodus, daeth yr arian ar gyfer Language Horizons i ben ym mis Awst 2020 yn dilyn y sefyllfa iechyd cyhoeddus a oedd yn datblygu.

Mae rhagor o wybodaeth a deilliannau pellach i’w gweld yn y gwerthusiad allanol a gynhaliwyd yn 2020. Cliciwch yma i’w weld.

Dilynwch @2210Lucy ar Twitter.